گیشه روزنامه‌


 |  کسب وکار الکترونیک یک الزام در تجارت جهانی
کسب وکار الکترونیک یک الزام در تجارت جهانی کسب و کار الکترونیک به عنوان یکی از زیر زیرمجموعه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه گذشته رشد بالایی را تجربه کرده است. به طوری که رویکرد سیاست اکثر موسسات تجاری در پذیرش و به کارگیری کسب و کار الکترونیک در جهت ورود به بازارهای جهانی و جذب مشتریان جدید و موثر و کارا در این راستاست. اما به کارگیری کسب و کار الکترونیک در فعالیت‌های تجاری نیازمند توجه به یک سری عوامل درونزا و برونزای تاثیرگذار بر آن است. به طوری که توجه بنگاه‌های تجاری به این عوامل و برنامه‌ریزی در جهت استفاده مطلوب از فناوری کسب و کار الکترونیک ضمن آنکه موفقیت بهره‌برداری از آن را تضمین خواهد کرد، زمینه رشد بنگاه‌های استفاده کنند را نیز فراهم می‌کند. بنابراین، در این مقاله ابتدا تعاریف، انواع، شیوه‌ها، مزایا و معایب استفاده از کسب و کار الکترونیک بیان می‌شود. در قسمت دوم چارچوب تحلیلی که در آن استفاده از کسب و کار الکترونیک منتهی به افزایش انگیزه صادراتی می‌شود، تشریح می‌گردد. در قسمت سوم به مطالعه موردی تجربه هند در این زمینه اشاره شده و در نهایت پیشنهاداتی در این راستا ارایه می‌شود.
 |  تأثیر هوش معنوی بر عملکرد کارکنان در سازمان
تأثیر هوش معنوی بر عملکرد کارکنان در سازمان از جمله موضوعاتی که امروزه به طور وسیعی، در پاسخ به محیط های متلاطم و پیچیده در سازمان ها به آان توجه می شود معنویت و اخلاق است. هوش معنوی خاص انسان بوده و از طریق آگاهی از یک بعد متعالی می آید،هوشی تحول پذیرکه به او قدرت می بخشد تا خلاق باشد و قوانین و نقشها را دستخوش تغییرات خود نماید، قادر به انجام اصلاحات بی شمار گردد و بتواند شرایط را به بهترین شکل متحول کند.بروز خود تمام عیار کارکنان و رفتارهای برتر در کار با ورود معنویت به سازمان میسر خواهد بود.در این مقاله ابتدا مفهوم هوش معنوی تشریح گردیده ، به جنبه های شناخت هوش معنوی در سازمان پرداخته شده و در ادامه مفهوم با مطالعه مطالعات متعدد نقش هوش معنوی در رفتار کارکنان تبیین می شود.در این مقاله سعی بران است که تعاریف، مدلها، کاربردها و راههای رشد هوش معنوی و بروز خود تمام عیار کارکنان و رفتارهای برتر در کار با ورود معنویت میسر میشود.. در روزگاری که ما در آن زندگی می کنیم می بینیم که به سرعت روشهای جدیدی به وجود می آید و بسیاری از سازمان ها به ضرورت و اغلب به طور پیوسته خودشان را جدید و به روز می کنند و در چنین محیطی قانون انعطاف پذیری و هوشمندی عمیق تر و جدید به مدیر کمک می کند بهتر مدیریت کند و رهبر بهتر رهبری نماید.
 |  Towards ‘An Intellectual Capital-Based View of the Firm’: Origins and Nature
Towards ‘An Intellectual
Capital-Based View of the Firm’:
Origins and Nature ABSTRACT. Economic and social activities are undergoing radical changes, which can be labelled as ‘knowl- edge economy and/or society’. In this sense, intellectual capital (IC), or knowledge assets, as the fourth factor of production, is replacing the other ones – job, land and capital. This article tries to offer the origins and nature of the firm’s IC that can be labelled as ‘An Intellectual Capital-Based View of the Firm Competition’. This framework tries to highlight the strategic role of different intangible assets like talented and committed workers, cultural values, or long-term relationships among the firm and its stakeholders – customers, allies, suppliers and society in general – in gaining and sustaining competitive advantages, being the management of IC a key issue in the management agenda.
 |  A multiple criteria decision model for assigning priorities to activities in project management
A multiple criteria decision model for assigning priorities to activities
in project management This study presents a model for supporting project managers to focus on the main tasks of a project network using a multiple criteria decision aid (MCDA) approach. A MCDA structure is important for dealing with this kind of problem, in the context of the project manager, when he/she solving a decision problem, taking into account several, often contradictory, points of view. A case study on the construction of an electricity sub-station is used to demonstrate the model proposed. As a result, managers can increase their performance in controlling project activities, particularly in a dynamic and changing environment. 2008 Elsevier Ltd and IPMA. All rights reserved.
 |  Exploring a functional approach to attitudinal brand loyalty
Exploring a functional approach to attitudinal brand loyalty کاربرد روانشناسی وفاداری در نام تجاری چیست؟ با توجه به تئوری عملی کتز (1960) معتقدیم که وفاداری چهار کارکرد (یا سوابق انگیزشی) دارد: عملی، دانش، بیان ارزشی و واکنش دفاعی. هر یک از این کارکرد ها به سه جنبه از وفاداری مربوط است (عاطفی، شناختی و وفاداری رفتاری). سپس به این مفهوم از نام تجاری با استفاده از چهار گروه متمرکز مشتری خواهیم پرداخت. نتایج این آزمایش نشان می دهد که بکارگیری رویکرد عملی در وفاداری به نام تجاری دریچه هایی را آشکار می سازد که در تحقیقات قبلی مشخص نشده اند. به طور دقیق تر این مقاله به بیان نگرش نسبت به وفاداری به نام تجاری از دیدگاه مشتری می پردازد به علاوه این مطلب را روشن می کند که واکنش دفاعی گرایشیست نسبت به تفکر و احساس دیگران. این امر امکان تحقیقات آتی در مورد وفاداری به نام تجاری از طریق بررسی شبکه های اجتماعی به منظور درک بهتر چگونگی تاثیر تفکر دیگران بر وفاداری مصرف کنندگان را فراهم می کند.
 |  The impact of IFRS adoption on the quality of consolidated financial reporting
The impact of IFRS adoption on the quality of consolidated financial reporting در اکثر موارد (حداقل در بازارهای بزرگ سهام در اروپا) شرکت های فهرست شده خود مالک یک یا چند شعبه هستند و در نتیجه موظف به دوبار گزارش دهی می باشند و نیاز به تولید دو مجموعه از صورتهای مالی دارند – یکی در سطح فردی، دیگری در سطح گروهی. علاوه بر این، از سال ۲۰۰۵، شرکت های ذکر شده در بازارهای سهام اروپا می بایستی IFRS را برای تهیه حساب های گروه خود اتخاذ می کردند، در نتیجه نیاز به درخواست قوانین و مقررات حسابداری مختلف هم داشتند: IFRS برای حساب های گروهی و دستورات اروپائی برای حساب های فردی. این مطالعه به بررسی از طریق مطالعه بررسی ارتباط تاثیر تجربی تصویب اجباری IFRS که در سال ۲۰۰۵ شروع شده در کیفیت مطلق و نسبی (اندازه گیری از طریق ارزش ارتباط) از اطلاعات مالی فراهم شده توسط حساب های تلفیقی برای شرکت های فهرست شده در بزرگترین بازارهای سهام در اروپا (لندن ، پاریس و فرانکفورت مبادلات سهام) می پردازد. نتایج نشان دهنده افزایش کیفیت اظهارات تثبیت (ارزش ارتباط) وقتیکه IFRS به تصویب رسید، که درنتیجه تصویب IFRS در اروپا منجر به مطابقت بهتر با اصول حاکمیت شرکت OECD در افشای کیفیت بالا و شفافیت شد. علاوه بر این، افزایش در مازاد کیفیت عرضه شده توسط حساب های گروهی نسبت به حساب های فردی شرکت های مادر، در جائیکه تصویب IFRS برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی اجباری شود مسلم و قطعی است.
 |  Consequences of changes in public universities funding on applied financial management tools
Consequences of changes in public universities funding on applied financial management tools هدف این مقاله تحقیقات در زمینه بکارگیری روش هزینه کامل در دانشگاه های دولتی در جمهوری چک به عنوان یک ابزار جدید مدیریت مالی است که به عنوان عواقب ناشی از تغییر در بودجه عمومی دانشگاه های دولتی اعمال شده است. بخش اول شامل مجموعه از دلایلی است که، چرا برای دانشگاه مهم است که هزینه کامل را بشناسد و موانع اصلی آن را اجرای این روش هزینه کامل بیشتر شناسایی کند. یک بخش در از توضیحات بر تفاوت بین هزینه کل و هزینه های پروژه واجد شرایط متمرکز شده است. روش هزینه کامل، نتایج تحقیقاتش را بر روی اجرای این روش کامل هزینه در جمهوری چک انجام داده است، به طور عمده یک روش توصیه و هشدار برای مشکلات در به کارگیری روش هزینه کامل وجود دارد و همچنین توضیح داده شده که چرا حفظ ارتباط بین منابع، فعالیت ها و هزینه ها مهم است. این مقاله شامل و همچنین در رویارویی با نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده توسط انجمن دانشگاه های اروپایی در اروپا است. بخش نهایی به ارائه نتایج حاصل از بررسی و تشریح موضوعاتی در بحث و تحقیق بیشتر می پردازد.
 |  Analysis of factors motivating human resources in public sector
Analysis of factors motivating human resources in public sector The improvement of management functions and procedures of human resources in public sector is a continuous and constantly evolving process. From the public officials the citizens and society require effective work in providing public services to the population. In comparison with the private sector, a lower efficiency in public sector is still noticeable in the world. The efficiency of state and municipal authorities depends not only on the education, competence and abilities of public officials. The efficiency of human resources motivation system has a significant impact on the effectiveness of state and municipal authorities. For the purposeful work results of the administration offices of human resources, it is important to analyze not only the existing functions and procedures, but also to investigate the factors that affect the motivation of human resources in performing the functions and procedures effectively. The purpose of this article is to perform the motivation factors analysis of human resources in order to enhance the effectiveness of existing administrative functions and procedures. For the realization of the intended purpose, a methodological triangulation is applied: the analysis of scientific literature, comparative and systematic analysis, synthesis and qualitative research methods, analysis of documents.
 |  Exploring the link between human resource practices and turnover in multi-brand companies: The role of brand units’ images
Exploring the link between human resource practices and turnover in multi-brand companies: The role of brand units’ images Using exploratory qualitative research undertaken in a multi-brand fashion company, this article investigates the role that brand units’ images play in the link between human resources management (HRM) practices and employee internal and external turnover. Our results suggest that the existence of imbalanced and differently attractive brand units’ images might weaken or remove the effectiveness of corporate HRM practices in keeping internal and external turnover rates low. This because employees may be interested in transferring to the most appealing brand(s) or, if not possible to do so, leaving the company. This article contributes to the debate regarding the use of HRM practices in multi-brand companies, especially in industries where both the brand and the product have a highly-symbolic content. Based on our conclusions, we recommend that brand units with less prestigious images compensate for their lower attractiveness with specific brand unit HRM practices to attract and retain their employees. Theoretical and policy implications of the findings are discussed.
 |  Considerations upon the Evolution of Yearly Costs Afferent to the Instruments of Governmental Public Debt in Romania
Considerations upon the Evolution of Yearly Costs Afferent to
the Instruments of Governmental Public Debt in Romania The hereby paper displays a research upon an important element of public debt, namely the manner yearly costs afferent to the instruments of governmental public debt developed during the period 2001 2010. We attempt at showing the influence such costs have upon the management strategy of public debt under nowadays economic circumstances, influenced by the tendencies of worldwide economic crisis.